Banner

د اباسين سېلاب غزلونه

28.10.2009 12:17

راليږونکی : اباسين سيلاب

ټليفونشميره: 0708221907

برېښناليکپته: abaseen_selab@yahoo.com

سرليک: غزل

نېټه: 28.10.2009 06:03

دمرگی هیرشی
دمرگی هیرشی زمانه هيريږي
زه دي كړم هيرخوزماتل ياديږي

داخپل زړګي به درته څنګ وښايم
چي په هردم پكي هم ته وريږي

ماژړاخلاصه كړه خنداهم نشته
داسي ښكاريږي اوس به ته ژړيږي

ستاپيغلتوب به وي بيلتون خوړلي
اوس به دستوري پشان نه ځليږي

سيلاب خوځوان دي لازوړشوي نه دي
رقيب مي واي ولي نه زړيږي

اباسين سيلاب شمشادتلويزيون كابل

نوي غزلي اوشعرونه


غزل
چي په غم دي ژړيدمه هغه زه وم
چي په درددي درديدمه هغه زه وم
هغه زه وم چي كوڅه كي به دي پروت وم
ليوني چي ګرځيدمه هغه زه وم
چي نصيب كي دچاوي هغه زه نه شوم
په نصيب چي جنګيدمه هغه زه وم
ټوله شپه چي به څوك ناست وستاپه غم كي
چي به نه ويده كيدمه هغه زه وم
كه سيلاب وم ستادميني ابتداكي
روسته ورو ورو وچيدمه هغه زه وم

شمشادتلويوزيون كابل
2-2-2009

غزل
ياره په خوبونوكي مي مه راځه
بس دي په فكرونوكي مې مه راځه
مونږه ډيرپخواسره بيل شوي يو
سوال كوم په سوچونوكي مي مه راځه
پريږمي ده تنهاتنهاخوشحاله يم
دردكوي دردونوكي مي مه راځه
لامي دزړګي زخمونه جوړنه دي
مالګي پرهرونوكي مي مه راځه
ستاسيلاب نه هيره شاعري شوله
مه راځه شعرونوكي مي مه راځه

كابل چيهلستون ۲۰۰۹ ۳-۲
غزل
مازيګرچي تورماښام ته غاړه وركړي
بس روان شي چيرته جام ته غاړه وركړي
ستاالفت مي زړګي داسي دردولي
نه پوهيږي كوم الهام ته غاړه وركړي
زماغم دهيريدونه دي زاهده
چي داستاغوندي امام ته غاړه وركړي
كله كله چي سيلاب په غم كي ډوب شم
تخيول مي ټول جهان ته غاړه وركړي

سندره
لكه دلمرلكه سپوږمۍ لكه اسمان لري يو
مااوجانان لري يو
لكه مرګي لكه ژوندون په دي جهان لري يو
مااوجانان لري يو
ارمان ديوبل دديدن جانانه ځارجانانه
يمه اخيستي ځنكدن جانانه ځارجانانه
لكه يوخوب لكه اميدلكه ارمان لري يو

مااوجانان لري يو
جانانه ستاخواږه غمونه مي سكون دزړګي
رانه ورك شوي دي كومه مي لټون دزړګي
لكه يوللمه لكه غرلكه باران لري يو
مااوجانان لري يو
څومره په يوبل نازيدوجانانه ځارجانانه
مااوتاپه يوبل درديدوجانانه ځارجانانه
لكه مجنون لكه ليلاپه بيابان لري يو
مااوجانان لري يو
كابل چيهلستون

24-9-20009
لمروړي

چي شبنم دګوله لمروړي
داسي زړونه مي دلبروړي
بيابه ژاړم ستادغمه
شپه نږدي ده مازيګروړي
ستادسترګوڅه اثردي
ستانظرزمانظروړي
چي دي وګورم اختردي
رقيبان رانه اخترووړي

غزل
مابيرته بوځي دغره څنګ كي هغه وران كلي ته
دلته په تنګ يم ماروان كړي دجانان كلي ته

دلته مين نشته اوهيڅوك مينه نه پيژني
نورخفه شوي يمه ځمه دارمان كلي ته

هلته مين شته هلته شته منګي رباپ هجروكي
لونګي په سرراځي اتڼ كړي هلكان كلي ته

يخي چيني دنګ چينارونه دي زمونږ كلي كي
پيغلي منګي راوړي په سرزماودان كلي ته

كابل چيهلستون داني باغ
21-3-20009ستوري رسيدي خودرته نه شمه
ګوره صبريدي هم درنه نه شمه
ستوري داسمان پرمځكه څه كوي؟
اوس نوپټيدي هم درنه نه شمه
وريځي دي پنانه كړي هجران به شي
ځكه جګيدي هم درنه نه شمه
ټوله شپه به داسي درته ګورمه
زه اباسين تلي خودرنه نه شمه


زړګيه
ګرانه ده زړګيه مينه ګرانه ده
چادرته ويلي چي اسانه ده
مه كوه زړګيه داسي مه كوه
لاخومي دزړه جونګړه ورانه ده
هسي دناوي لاندي مي شپه شوله
څه وكړمه تيخته له بارانه ده
ستوري مي ګوادي نوربه نه ورځم
ماتوبه ويستلي دجانانه ده
غلي دي سيلاب هم ستاپه څيراشنا
ځكه پاتي شوي له كاروانه ده

كابل چيهلستون
15-4-20009

غزل
غم ليوني كړي يم كه تاصنم
نوي نوي غم وي هرصباصنم
رابه شي كنه په اتنظاريمه
زړه يمه نازړه يمه په تاصنم
داسباهغه سباچي تيرشولو
رانغلي ته راغلي بل سباصنم
دامصره دغم مصره ليكم مصره
نه سيلابه نشته دوفاصنم

20-4-20009
كابل چيهلستون داني باغ

غزل
سم دماښامه سرګردانه ګرځم
ستاپه كوڅوكي چي جانانه ګرځم
زماپه حال ستوري سپوږمۍ ګوادي
له وس نه نه يم له پخوانه ګرځم
په دي اميدچي دي راخپله كړمه
قسم دي ګرځم تراذانه ګرځم
ته يي بي غمه اوكوخوبونه
مين خوزه يم بي پرسانه ګرځم
سيلاب دي ياددي كه دي هيركړم اشنا
زه خودي اوس هم له ارمانه ګرځم

22-4-2009

سندره

زه بي وفانه يم جانانه ته وفاشه كنه
خيردي لګ راشه كنه
زه مرورنه يم جانانه راپخلاشه كنه
خيردي لګ راشه كنه

تانه بغيرمي اشناډيري ناچارۍ تيري كړي
دپردوخپلومي په زړه دلۍ دلۍ تيري كړي
بس دي زماپه دي نيګړي ژوندكي ساه شه كنه

خاوري ايري جانانه ستاد درملنګ جانانه
ستادي غمونوكړم په عمرباندي تنګ جانانه
زه دي مجنون كړمه جانانه ته ليلاشه كنه

ماتل همزولودغمونوسره ژوندكړي دي
دچاپه يادمي ددردونوسره ژوندكړي دي
ګوره دبل نه شي سيلابه ته زماشه كنه

خيردي لګ راشه كنه

كابل چيهلستون 25-9-2009

مخ راواړوه
تادي قسم ووي مخ راوا ړوه
مانه په محفل كي سترګي ماه اړوه
تاچي رانه سترګي اړولي وي
هغه شپه اشنازماپه شاړه وه
تاچي به منګي په كمركيخوده
څومره ښايسته دګودرغاړه وه
نن مي ترماښامه مخ ونه مينځو
پوري چي پري ستادخولګي لاړه وه
ډك كړه ساقي جانه ښه ترمورګويي كړه
سري سترګي سيلاب دغم نه واړوه

نيټه 7-17-2009


ميخاني اوشرابونه

دښتي غرونه اي جانانه بيابان راپسي ګوره
رانه تللي درنه لاړم ټول جهان راپسي ګوره

نورپه ستوروكي مي ګوره مخامخ مي ليدي نه شي
هغه كلي تاته پاتي ټول خپلوان راپسي ګوره

توره شپه سپينه سپوږمۍ زه دبيري غاړي چاڼ كه
ليوني شومه جانانه ليونيان راپسي ګوره

اي اشناپه زيارتونوځنځيرونوكي به پروت يم
كه راځي نواي جانانه ملنګان راپسي ګوره

ميخاني اوشرابونه ستادميني انتهاشوه
ارمانونه مي ايره شوهرارمان راپسي ګوره

د سيلاب رنګاخيل نوي غزلي

Abaseen_selab@yahoo.com
Mob-0708221907
Kabul……………………...


سيلاب اوغزل ؟


غزل
چي په غـــــــــــم دي ژړيدمه هغه زه وم
چي په درددي درديدمه هغـــــــــه زه وم
هغه زه وم چي كوڅه كي به دي پروت وم
لــــــــيوني چي ګرځيـــــــدمه هغه زه وم
چي نصـــــيب كي دچاوي هغه زه نه شوم
په نصــــــــــيب چي جنګيدلم ههغه زه وم
ټوله شپه چي به څوك ناست وستاپه غم كي
چــــــــــــــــي به نه ويده كيدمه هغه زه وم
كه ســــــــــــــــيلاب وم ستادميني ابتداكي
روســـــــــته ورو ورو وچيدمه هغه زه وم

شمشادتلويوزيون كابل
2-2-2009

غزل
يــــــــاره په خوبونوكي مي مه راځه
بــــس دي په فكرونوكي مې مه راځه
مونږه ډيرپخــــــــــواسره بيل شوي يو
سوال كوم په سوچونوكي مي مه راځه
پريږمي ده تنــــــــهاتــــنهاخوشحاله يم
دردكــــــــــوي دردونوكي مي مه راځه
لامـــــــــي دزړګي زخمونه جوړنه دي
مالــــــــــګي پرهرونوكي مي مه راځه
ستاســـــــــيلاب نه هيره شاعري شوله
مه راځه شعـــــــــرونوكي مي مه راځه

كابل چيهلستون ۲۰۰۹ ۳-۲
غزل
مازيګرچي تورماښام ته غاړه وركړي
بس روان شي چيرته جام ته غاړه وركړي
ستاالفــــــــــــت مي زړګي داسي دردولي
نه پوهيــــــږي كوم الهام ته غاړه وركړي
زماغـــــــم دهـــــــــــــــيريدونه دي زاهده
چي داســـــــــتاغوندي امام ته غاړه وركړي
كله كله چي ســـــــيلاب په غم كي ډوب شم
تخيول مي ټول جـــــــهان ته غاړه وركړي

ســــــــــــــــــــندره
لكه دلمرلكه سپوږمۍ لكه اسمان لري يو
مااوجانان لري يو
لكه مرګي لكه ژوندون په دي جهان لري يو
مااوجانان لري يو
ارمان ديوبل دديدن جانانه ځارجانانه
يمه اخيستي ځنكدن جانانه ځارجانانه
لكه يوخوب لكه اميدلكه ارمان لري يو

مااوجانان لري يو
جانانه ستاخواږه غمونه مي سكون دزړګي
رانه ورك شوي دي كومه مي لټون دزړګي
لكه يوللمه لكه غرلكه باران لري يو
مااوجانان لري يو
څومره په يوبل نازيدوجانانه ځارجانانه
مااوتاپه يوبل درديدوجانانه ځارجانانه
لكه مجنون لكه ليلاپه بيابان لري يو
مااوجانان لري يو ـ
كابل چيهلستون

24-9-20009
لمروړي

چي شـــبنم دګله لمروړي
داسي زړونه مي دلبروړي
بيـــــــــابه ژاړم ستادغمه
شپه نږدي ده مازيګروړي
ستادســــــــترګوڅه اثردي
ستانظـــــــــرزمانظروړي
چــــي دي وګورم اختردي
رقيبـــــان رانه اخترووړي

غزل
مابيرته بوځي دغره څنګ كي هغه وران كلي ته
دلته په تنـــــــګ يم ماروان كړي دجانان كلي ته

دلتــــــــــــــــه مين نشته اوهيڅوك مينه نه پيژني
نورخفـــــــــــــــــه شوي يمه ځمه دارمان كلي ته

هلته مــــــــين شته هلته شته منګي رباپ هجروكي
لونـــــــــــــګي په سرراځي اتڼ كړي هلكان كلي ته

يخـــــــي چيني دنګ چينارونه دي زمونږ كلي كي
پيغلي مـــــــــــــنګي راوړي په سرزماودان كلي ته

كابل چيهلستون داني باغ
21-3-20009
ستوري رســـيدي خودرته نه شمه
ګوره صــــبريدي هم درنه نه شمه
ستوري داســمان پرمځكه څه كوي؟
اوس نوپټـــــــــيدي هم درنه نه شمه
وريځي دي پنانه كړي هجران به شي
ځــــــــــــكه جګيدي هم درنه نه شمه
ټوله شــــــــــپه به داسي درته ګورمه
زه اباســـــــــــــٰٰٰين تلي خودرنه نه شمه


زړګيه
ګرانــــه ده زړګيه مينه ګرانه ده
چــــــــــادرته ويلي چي اسانه ده
مــــــــه كوه زړګيه داسي مه كوه
لاخومــي دزړه جونګړه ورانه ده
هسـي دناوي لاندي مي شپه شوله
څه وكړمه تيــــــــخته له بارانه ده
ســـــتوري ګوادي نوربه نه ورځم
ماتوبه ويســــــــــــــتلي دجانانه ده
غلي دي سيـــلاب هم ستاپه څيراشنا
ځكه پاتـــــــــي شوي له كاروانه ده

كابل چيهلستون
15-4-20009

غزل
غم ليوني كړي يم كه تاصنم
نوي نوي غم وي هرصباصنم
رابه شــــــي كنه په اتنظاريمه
زړه يمــــه نازړه يمه په تاصنم
داســــــــباهغه سباچي تيرشولو
رانغـــــلي ته راغلي بل سباصنم
دامصره دغم مصره ليكم مصره
نه ســـــــــــــيلابه نشته دوفاصنم

20-4-20009
كابل چيهلستون داني باغ

غزل
سم دماښـــامه سرګردانه ګرځم
ستاپه كوڅوكي چي جانانه ګرځم
زماپه حال ستوري سپوږمۍ ګوادي
لــــه وس نه نه يم له پخوانه ګرځم
پــــه دي اميدچي دي راخپله كړمه
قــــــــــسم دي ګرځم تراذانه ګرځم
ته يــــــــــــي بي غمه اوكوخوبونه
مــــــــين خوزه يم بي پرسانه ګرځم
سيلاب دي ياددي كه دي هيركړم اشنا
زه خــــــودي اوس هم له ارمانه ګرځم

22-4-2009

سندره

زه بي وفانه يم جانانه ته وفاشه كنه
خيردي لګ راشه كنه
زه مرورنه يم جانانه راپخلاشه كنه
خيردي لګ راشه كنه

تانه بغيرمي اشناډيري ناچارۍ تيري كړي
دپردوخپلومي په زړه دلۍ دلۍ تيري كړي
بس دي زماپه دي نيګړي ژوندكي ساه شه كنه

خاوري ايري جانانه ستاد درملنګ جانانه
ستادي غمونوكړم په عمرباندي تنګ جانانه
زه دي مجنون كړمه جانانه ته ليلاشه كنه

ماتل همزولودغمونوسره ژوندكړي دي
دچاپه يادمي ددردونوسره ژوندكړي دي
ګوره دبل نه شي سيلابه ته زماشه كنه

خيردي لګ راشه كنه

كابل چيهلستون 25-9-2009

مخ راواړوه
تادي قسم ووي مخ راوا ړوه
مانه په محفل كي سترګي ماه اړوه
تاچــــــي رانه سترګي اړولي وي
هغه شــــــــــپه اشنازماپه شاړه وه
تاچي به مـــــــــنګي په كمركيخوده
څومــــــــــره ښايسته دګودرغاړه وه
نن مــــــــي ترماښامه مخ ونه مينځو
پوري چـــي پري ستادخولګي لاړه وه
ډك كړه ساقي جانه ښه ترمورګويي كړه
سري ســــــترګي سيلاب دغم نه واړوه

نيټه 7-17-2009


ميخاني اوشرابونه

دښـتي غرونه اي جانانه بيابان راپسي ګوره
رانه تللي درنه لاړم ټول جهان راپسي ګوره

نورپه ستوروكي مي ګوره مخامخ مي ليدي نه شي
هغه كــــــــــلي تاته پاتي ټول خپلوان راپسي ګوره

توره شپه سپينه سپوږمۍ زه دبيري غاړي چاڼ كه
لــــــــــــــيوني شومه جانانه ليونيان راپسي ګوره

اي اشناپه زيارتونوځنځيرونوكي به پروت يم
كه راځــــي نواي جانانه ملنګان راپسي ګوره

ميـــــــــــــخاني اوشرابونه ستادميني انتهاشوه
ارمــــــانونه مي ايره شوهرارمان راپسي ګوره
ژړيږه

مدام ژړيږه ســــــــــــــــــتاپه برخه شوتاوان غمونه
اوس دي زړګيـــــــــــــــه مبارك شه دهجران غمونه
مادرته نه ويــــــــــــــل چي دښكلوچم ته مه ورځه نو
اوس نوبــــــــــــــــــيدارشه اورانغاړه دجانان غمونه
خاوري به خوب كړي چي چاپيردرنه ولاړه وي ټول
هغه دي څــــــــــــــــكي دزړګي ويني ظالمان غمونه
ساقي ترمورګـــــــــــــــويي راډك كړه يم راغلي تاته
يومي غـــــــــــــــــــــــمونه دجانان بل دجهان غمونه
سيلابه خپـــــــــــــله دي غوښتل اووس يي بيرته شړي
پريږده چـــــــــــــي تاسره اوسيږي ستادوستان غمونه


غريبۍ
بلادي واخلمه جانانه غريبۍ خوړليا
درنه لوګي شم مسافره مزدورۍ خوړليا

كلونه كيږي غريب ياره ستاسلام نه راځي
دتوروغرونوشاته وركه ستاپيغام نه راځي
مادلته خوري داستاغمونه مجبورۍ خوړليا

ستابه زه هم په زړه وريږم بي وسي ده ياره
څومره جدادرنه اوسيږم څه نيستي ده ياره
كلي ته راشه دلندن مسافرۍ خوړليا

دوعاكوه دوعابه كوم زماپختون جانانه
داپاتي ژوندبه تيروم ستاپه كونډتون جانانه
شوخه سيلابه په مستۍ كي خاموشۍ خوړليا

كابل چيهلستون داني باغ ۲۰۰۹
خيردي
خيردي كه راپيغله شوي ګيلي راته كوه كنه
هغه دلــــــــــــــيلامجنون كيسي راته كوه كنه

مانه كه مسكاغواړي مسكابه درته وكوم
ته هـــــــم په بڼودي اشاري راته كوه كنه
ستاخيرادوعاده كه يي ماته كوي بل ته نه
زه پري خوشـــــحاليږمه خيراراته كوه كنه
زه به درته بيادسپيني غواسپين ماسته راوړمه
وړي دي غرـــــمه ده اوس شملي راته كوه كنه
ته په تــــــــــناره ډوډۍ وهه سيلاب به كينمه
هغه ماشومــــتوب غوندي نخري راته كوه كنه

كابل چيهلستون

ووايه

ووايه كنه چي زړه مي ستاشولو
ماهم دربــــــــخلي زما استاشولو

شين سهارپه شنوسترګومين شومه
لنډمازيـــــــــګري شوبس سباشولو

نن يي راته بياســــــترګوكي وويل
نه پوهيږم څنګ مي زړه شيداشولو

ماهم بيرته پوهه كړه په سترګوكي
ژوندمي ډك دمـــــــــــيني دوفاشولو

پاتي يي پړوني شوســـــــــيلاب سره
وروريي راغلي وروريي ورخطاشولو
ورك دي

ورپسي ګرځــــــــمه تقديرلټوم
رانه ورك شوي ستاتصويرلټوم

څنګه به نه يم سرګردانه اشنا
ستادښــــــــكلاپسي كشميرلټوم

په زولنوكي بنديدل مي خوښ دي
دتوروزلفــــــــــــــويوځنځيرلټوم

سيلابه ورك مي ميكده كي كړلو
بيرته وژدان اوخپل ضميرلټوم


غزل

دلته ليوني دي ديوچاپه تمعه ناســــــــــــــــت دي
خبريم بيګانه دي دبيګاپه تمعه ناســــــــــــت دي
وركړي چاظالمي هم وعده دانتــــــــــــــــــظارده
بس هغسي كړيږي دسباپه تمعه ناســــــــــــت دي
تنكي درواړه لاســــــونه يي غوڅ كړي په چړودي
سري ويني تري بهيږي دليلاپه تمعه ناســــــــت دي
خبرنه دي چي ښاردي څوك دچاكيــــسه كي نه دي
دكلـــي غوندي ښاركي دوفاپه تمعه ناســـــــــت دي
سيـــــلابه ستاپه څيردي دهرچاخبــــــــــــري اوري
ســــــاده يوكليوال دي داشناپه تمعه ناســــــــــت دي

شمشادتلويزيون كابل....................۳-۷-۲۰۰۹غزل

په زړه كي مي اوسيږه په ليموكي مي اوسيږه
راځه بي وفاياره په سلګوكي مي اوسيږه

په زوردي هيرومه نه هيريږي اي ناترسي
په شپوكي مي اوسيږه شوګيروكي مي اوسيږه

دزړه دتاج محل هغه ماڼي مي ستاپه نوم ده
بس لري رانه مه ځه په ماڼوكي مي اوسيږه

دشنوسترګوميرمني زورول دي څومره خوښ دي
سيلاب پري خفه كيږم خوشحالوكي مي اوسيږه


كابل چهلستون
7-21-
2009